Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас Увс аймгийн ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-03 8/04
2 Увс аймгийн 2022 оны төсвийн тодотгол батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-03 8/01
3 Аймгийн 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-03 8/08
4 Газрыг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-03 8/06
5 Ой тэмдэглэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-03 8/10
6 Орон нутгийн өмчөөс төрийн өмчлөлд хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-03 8/03
7 Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-03 8/09
8 Тэргүүлэх чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-03 8/07
9 Үндсэн хөрөнгийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-03 8/05
10 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-03 8/02
11 Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 7/03
12 Зөвлөлийн ажиллах журам баталж, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 7/08
13 Хурлын Зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 7/02
14 Газрын төлбөрийн бүсийн хил зааг, итгэлцүүр, төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 7/07
15 Увс аймгийн 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 7/06
16 Менежментийн төлөвлөгөө дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 7/14
17 Менежментийн төлөвлөгөө дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 7/13
18 Орон нутгийн өмчийн журмуудад өөрчлөлт оруулан батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 7/10
19 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын үйл ажиллагааны журам, хороодын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 7/01
20 "Хоёр живаа харгаа" хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 7/04
21 Үндсэн хөрөнгийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 7/11
22 Орон нутгийн өмчөөс төрийн өмчлөлд хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 7/09
23 Нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллагын гишүүнийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 7/05
24 Үндсэн хөрөнгийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 А/159
25 Үндсэн хөрөнгийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 А/160
26 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 А/161
27 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 А/162
28 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 А/158
29 Төрийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэх болон Орон нутгийн өмчид үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 А/157
30 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 А/156
31 Орон сууц хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 А/155
32 Шагнал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 А/154Б
33 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 А/154
34 Шагнал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-10 А/137Б
35 Шагнал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-10 А/137
36 Увс аймгийн хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 6/02
37 Увс аймгийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт, Увс аймгийн 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 6/03
38 УВС АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 6/04
39 Увс аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, Увс аймгийн хөгжлийн 2021 оны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-01 6/01
40 Аймгийн ИТХ-ын 8 дахь удаагийн сонгуулийн зургаадугаар хуралдаанаар асуудал хэлэлцүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-28 А/125
41 Аймгийн ИТХ-ын зургаадугаар хуралдаан товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-17 А/119
42 Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын нэрэмжит шагналын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-17 А/97
43 Шагнал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-07 А/93б
44 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-09-07 А/93
45 Увс аймгийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2021 оны төсвийн тодотгол батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-06 5/01
46 Төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-06 5/06
47 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-06 5/05
48 Багийн нэр өгөх санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-06 5/03
49 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-06 5/04
50 Тариалангийн бүс нутгийг тогтоох санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-06 5/02
51 Үндсэн хөрөнгийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-23 А/73
52 Мини захын менежментийн хувьчлалын нэгдсэн тайлан дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-23 А/76
53 Нэрэмжит болгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-23 А/78
54 Аймгийн ИТХ-ын тавдугаар хуралдаан товлон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-23 А/72
55 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-23 А/74
56 Орон нутгийн өмчийн 2020 оны дүнг батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-23 А/75
57 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-31 А/56
58 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-05 А/43
59 Алдарт эхийн одонгоор шагнуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-05 А/42
60 Алдарт эхийн II одон нөхөн олгох саналыг уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-26 А/31
61 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-26 А/30
62 Гэр бүлийн хүчирхийлэл, жендерийн эрх тэгш бус байдлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-26 А/29
63 Иргэний зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-26 А/28
64 Дэд зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-26 А/27
65 Үндсэн хөрөнгийн тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-26 А/26
66 Орон нутгийн өмчөөс төрийн өмчлөлд хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-26 А/25
67 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-26 А/24
68 "Шинэ хөдөө - Увс" төсөл батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-26 А/23
69 Хяналтын комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-03 А/12
70 Дэд хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-22 А/06
71 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-22 А/05
72 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-22 А/03
73 Шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-22 А/04
74 Аймгийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-07 4/03
75 Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авахыг дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-07 4/04
76 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-07 4/05
77 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-07 4/06
78 “Увс аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл” батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-06 4/01
79 Увс аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-01-06 4/02
80 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-04 А/01
81 Гамшгийн эрсдлийг бууруулах төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-04 А/02
82 Аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-04 3/05
83 Увс аймгийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2021 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-04 3/04
84 Аймгийн 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт, газрын нэгдмэл сангийн тайланг хэлэлцэж батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 3/03
85 Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 3/02
86 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны байнгын дэгд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, цахим дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-02 3/01
87 Аймгийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-13 2/01
88 Аймгийн ИТХ-ын даргыг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-10-28 1/03
89 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-10-28 1/04
90 Аймгийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-10-28 1/05
91 Аймгийн ИТХ-ын хорооны бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-10-28 1/06
92 Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-10-26 1/01

УВС АЙМГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ХАТУУ ХОГ ХАЯГДЛЫГ АНГИЛАХ ТАЛААР ИРГЭДЭЭС АВАХ САНАЛ АСУУЛГА. Асуулт: Таны бодлоор хог хаягдлын менежментийг сайжруулахад дараах арга хэмжээ, үйл ажиллагаануудаас аль нь илүү шаардлагатай гэж үзэж байна вэ?

санал өгсөн: 155
28 / 18%
7 / 5%
32 / 21%
12 / 8%
6 / 4%
2 / 1%
3 / 2%
19 / 12%
10 / 6%
3 / 2%
33 / 21%